رُمانتیسم سیاسی

به همان اندازه که چهل سالگی انقلاب اسلامی حائز ارزیابی است به همان اندازه نیز عملکرد و سابقه چهل ساله مخالفین انقلاب اسلامی نیز شایسته نقد و آسیب‌شناسی است.
بدون مجامله، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بخشی از مانائی خود را در کنار توانمندی خود مرهون ناتوانی و سترونی عاقله و فاهمه «مخالفان انقلاب اسلامی» است.
تعاملی که با هم‌افزائی تبعی بین «انقلاب» و «ضدانقلاب» موجبات قوام و دوام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شده است.
بخشی از اقبال جمهوری اسلامی برخورداری از اپوزیسیونی است که در داخل و خارج از کشور دچار انتزاع و ذهنی‌گرائی‌اند.
انتزاعی که ایشان را در مالیخولیائی از قهرمان‌بازی اسیر یک رُمانتیسم سیاسی کرده.
رُمانتیسم سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هر چند بسیار زیبا است اما به همان میزان نیز بسیار متوهمانه و خیال اندیشانه و بالتبع تحقق ناپذیر است!
#داریوش_سجادی
#اپوزیسیون
#چهل_سالگی_انقلاب
#انقلاب
#ضدانقلاب

3+

پاسخ دهید


+ 2 = 4