تو می گردی!

مطالبه رفراندوم توسط حسن روحانی در خوش بینانه ترین حالت مُبین ناآشنائی بالاترین مقام اجرائی کشور با ماهیت دموکراسی در یک نظام دین محور است!
مزید اطلاع آقای روحانی باید به ایشان گوشزد کرد نقطه تمایز «دموکراسی عرفی» با «دموکراسی دینی» در حد فاصل «دموکراسی خواست سالار» با «دموکراسی مصلحت سالار» پرتوگرافی می کند.
فی الواقع در دموکراسی عرفی است که دولتمرد صرفا و حسب ظاهر خود را تامین کننده خواست های شهروند می کند تا از این طریق مانائی خود در اتاق قدرت را با خوش رقصی و خوش خرامی مطابق مطالبات و خواست های شهروندان تضمین نماید.
برخلاف دموکراسی عرفی در یک نظام دین محور قبل از خواست شهروند این منافع کشور و مصالح شهروند است که تشخیص و تحصیل آن بمنظور نیل به استلزامات و احتیاجات جامعه دینی را دولتمردان در قامت فرزانگان و نخبگان جامعه عهده داری می کنند.
آقای روحانی!
سالها پیش هم قطاران پیشین تان مانند امروز شما عوامانه پیشنهاد برگزاری رفراندوم بمنظور بهبود مناسبات با آمریکا را دادند و در همان تاریخ به سهم خود این نکته را گوشزد کردم که بحث رابطه با آمریکا یک موضوع کاملا تخصصی است که کمال عوام فریبی است چنانچه این بحث تخصصی را محول به «آری یا نه» گفتن شهروندان نمائید!
این مانند آن است که واشنگتن نیز حمله نظامی به ایران را محول به رفراندوم کند و در آن صورت مطمئن باشید به اعتبار سالها سیاه نمائی از ایران توسط رسانه های غربی بالای ۸۰ درصد مردم آمریکا دستور جنگ با ایران را صادر می کند. اما در همان دموکراسی عرفی آمریکائی نیز دولتمردان تا آن اندازه شعور دارند که به اعتبار پر هزینه بودن جنگ با ایران چنین امر تخصصی را محول به آرای شهروندان عادی نکنند.
جناب روحانی – حضرتعالی در نظامی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده اید که گوهر آن مطابق گوهر بعثت انبیا مبتنی بر راهبری مردم است نه پیروی از مردم! در چنین منظومه ای پایوران حکومت ملزم اند تا مردم را بر اساس تشخیص مصالح شان راهبری کنند نه آنکه مطابق «میل مردم» ایشان را پیروی نمایند!
جناب آقای روحانی!
وقتی گالیله به اتهام ادعای کارشناسی اش در دادگاه عوامان کلیسا محاکمه شد و هر چند مجبور شد ادعایش دائر بر گردش زمین به دور خورشید را پس بگیرد اما در پایان محاکمه عصایش را بر همان زمین کوفت و خطاب به آن گفت: تو می گردی!
جناب روحانی!
برخلاف تصور خام اندیشانه حضرتعالی رفراندوم در ایران را نیز به این دلیل محول به نظر مساعد دو سوم نمایندگان مجلس کرده اند تا مطالبه مزبور ابتدا از فیلتر کارشناسی نمایندگان مجلس بگذرد و این متخصصین باشند تا مصلحت موضوع رفراندوم را کارشناسی کرده و به رای بگذارند.
بر شما است ولو آنکه جمیع شهروندان نیز بر امر باطل یا ناصالحانه ای ابرام ورزیدند همچون گالیله بر مصالح جامعه پایمردی کنید!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


7 × 8 =