برنامه ی پروژه نویسان برانداز- فردای پیروزی خیالی

اپوزسیون و براندازی در جمهوری اسلامی را نمیشود در حد و اندازه یک “ژست انقلابی” تعریف کرد زیرا نمیشود هیچ رابطه ی معنا داری بین رفتارهایشان و ساختارهای واقعی موجود در جامعه پیدا کرد. برای ایجاد یک بسترِِ انقلابی ادواتی لازم و شرط است که در جهت تضعیف ساختار های یک حکومت پیش رود. هر […]