🚺 پروژه پرستو (قسمت پنجم)

بعد از تست های مکرر و دریافت بالاترین نرخ پاسخ مثبت پرستو وارد مرحله ی اصلی میشود اینجاست که شیدایی در اوج خود قرار گرفته است و طعمه اعتماد کامل به او دارد.
طعمه در آستانه ی خستگی جنسی قرار گرفته است و هر لحظه امکان انفجار فشارهای روانی ناشی از فانتزی های جنسی قرار گرفته است.
گاهی پرستو  به ناگاه ناپدید میشود ولی دورا دور طعمه را تحت نظر دارد این رفتار باعث انگیزش بیشتر خواهد شد . و گاهی برای ایجاد ترحم پرستو خود را در اوج مظلومیت قرار میدهد و داستان های خیالی اش را تقویت میکند…….
۱۱)._عذرخواهی میکنم _یک ضیافت ترتیب میدهد و طعمه در دام کامل قرار میگیرد.
احتمال رکورد صدا یا ضبط تصویر بسیار پررنگ است.

ادامه دارد…

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
2+

پاسخ دهید


× 9 = 63