پوزه بند!

آقای ترامپ ـ من از مخالفان رئیس جمهور ایرانم و طی ۵ سال گذشته بتناوب انتقادات خود را نسبت به عملکرد ایشان ابراز داشته ام. کمااینکه یکی از انتقادات اصلی ام، ساده اندیش بودن ایشان در مذاکره با شما آمریکائیان بود و همواره من و امثال من به ایشان گوشزد می کردیم که دولتمردان آمریکائی ارزنی قابل اعتماد نیستند که خوشبختانه افسار گسیختگی جنابعالی حرف امثال بنده را اثبات کرد.
آقای ترامپ ـ من از مخالفان جدی جنابعالی نیز بوده و شخصا ارزنی برای جنابعالی شان ریاست جمهوری قائل نیستم اما تا آن اندازه شعور دارم تا به احترام رای اکثریت مردم آمریکا به منتخب ایشان در قامت سخنگوی ملت آمریکا احترام بگذارم و همین توقع هم از شما دارم.
من و امثال من همان اندازه که منتقد و مخالف رئیس جمهور روحانی هستیم اما به احترام رای اکثریت ملت ایران ایشان را در قامت نماینده قاطبه ایرانیان برسمیت می شناسیم و بر همین منوال به جنابعالی اجازه نمی دهیم با منتخب ملت ایران بد دهانی و بد سگالی کنید.
عالیجناب! اگر بجای آنکه وقت شریف تان را عمدتا صرف کثافت کاری با فاحشه گان پلی بوی کرده اید کمی وقت می گذاشتید با الفبای دنیای سیاست آشنا می شدید آنگاه می فهمیدید حرف زدن در دنیای سیاست آدابی دارد و اگر حرف زدن در این دنیا را بلد نیستید حرف نزدن را که بلدید!
این توصیه شامل وزیر خارجه تان نیز می گردد. به ایشان بگوئید آن چند صد نفر فسیلی که در لوس آنجلس پای حرف های شما نشستند و برایتان کف زدن نماینده ایران نیستند. مشتی ورشکسته به تقصیرند که در برزخ ایرانی ماندن و آمریکائی بودن سرگردان مانده اند.
به پمپئو بگوئید اگر مایل است در آمریکا با ایرانیان حرف بزند مخاطبش من و امثال بنده هستند در غیر این صورت یک پوزه بنده به ایشان هدیه کنید تا یاد بگیرد گاله دهانش را بقاعده باز کند.
ایرانیان را با حکام مرتجع خلیج فارس یکسان فرض نکنید که می توان دوشیدشان. این ملت بعد از انقلاب اسلامی شاخص حریت در جهان شده و چاره ای ندارید تا استقلال و حریت اش را برسمیت بشناسید تا موجودیت شما را برسمیت بشناسند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

6+

پاسخ دهید


2 + 9 =