پدیده های سیاسی و نحوه برخورد با آنها

سیاسی

پروژه ۲۰۲۰
بخش اول :
نحوه برخورد با پدیده های سیاسی

در مباحث علوم سیاسی زمانیکه پدیده ها و یا اتفاقات سیاسی بوجود می آید می توان با سه روش با آن ها برخورد کرد
ما برای اینکه بتوانیم به بینشی صحیح در خصوص مواردی که در جهان سیاسیت اتفاق می افتد دست پیدا کنیم باید با این سه روش آشنا شویم

۱٫ تجمیع پدیده ها سیاسی:

در این‌ روش تمام اتفاقات ، صحبت ها ، نظرات ، تحلیل ها و اطلاعاتی که وجود دارد در خصوص یک‌پدیده ی سیاسی به صورت خبری به مخاطب منتقل می شود و تجزیه و‌تحلیل آن به عهده خود مخاطب می باشد

۲٫ تفسیر پدیده های سیاسی:

این روش هم نوعی از تحلیل می‌باشد اما از نظر دیدگاه شخصی و کارشناسی به طور‌مثال چند تن از کارشناسان در خصوص یک مساله سیاسی تحلیل ارائه می دهند هرکدام‌از این تحلیل ها می تواند درست باشد به دلیل اینکه از منظر شخصی آن را بررسی می کنند و به آن تفسیر پدیده های سیاسی می گویند

۳٫ تحلیل پدیده های سیاسی:

در این‌روش باید دو‌ اِلِمان را دارا باشیم
۱) ریشه یابی تاریخی
۲) مشابهت یابی با زمان حال

اگر این دو‌عنصر در تحلیل اتفاق افتاد به تحلیلی درست و حقیقی خواهیم رسید چراکه این روش تحلیل روشی است قرآنی ، قرآن هم برای انتقال عبرت از موضوعی برای مخاطب خود ابتدا مساله را ریشه یابی تاریخی می کند و‌سپس به مشابهت یابی می پردازد و به همین دلیل بهترین نوع تحلیل می باشد
در خصوص‌تحلیل پروژه ۲۰۲۰ نیز ما از این‌ روش بهره خواهیم برد

ادامه دارد …

علیرضا پورمسعود

5+

پاسخ دهید


× 6 = 54