پایان اصلاحات!

پایان اصلاحات!
اظهارات میرحسین موسوی در ارتباط با آشوب ناشی از افزایش قیمت بنزین خواسته یا ناخواسته معنای پایان اصلاح‌طلبی را لااقل از جانب ایشان افاده معنا می‌کند!
موسوی با یک «داوری آناکرونیکال» آشوب بنزین آبان ۹۸ را قرینه کشتار میدان ژاله در ۱۷ شهریور ۵۷ معرفی کرده و بدین ترتیب برای «معترضین ۹۸» شانی هم تراز با انقلابیون سال ۵۷ قائل شده که در آن مقطع علنا خیابان را بمنظور «براندازی رژیم پهلوی» کانون آوردگاه خود با نظام سلطنتی قرار داده بودند.
قدر مسلم میرحسین موسوی موظف است به لوازم استقرای خود پایبند بماند و در آنصورت این بمعنای گذشتن ایشان از صرافت اصلاحات و پیوستن‌شان به جنبش انقلاب و براندازی نظام است که طبیعتا برخوردار از تبعات و آفات و اقتضائاتی است که در صورت ابرام ایشان بر این موضع آنگاه دیگر سخنگویان اصلاح طلبی در ایران را ملزم به لبیک یا عدم لبیک با ایشان خواهد کرد.
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
2+

پاسخ دهید


+ 1 = 7