پاپتی ها یا دو تابعیتی ها!؟

عطای کشیدن ناز و عشوه فروشی «دو تابعیتی ها» را به لقایشان ببخشید.
اینها اگر ارزنی عرق ملی داشتند تابعیت فروشی نمی کردند.
بجای دو تابعیتی به «پاپتی ها» بچسبید.
همانها که امام گفت:
آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ما هستند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

4+

پاسخ دهید


+ 6 = 7