پاندای کونگ فوکار ۲ | نقد

یک نظر

هوسلام علیکم .
بنده همان روز اول که این انیمیشن رادیدم برای استاد رائفی پور همین مطالب راارسال نمودم .البته اجازه میخواهم که تکمیل کنم فرمایشات شما را که آن سه نفری که اساتید رزمی هستن بسیار بندهرابه یاد سه خلیفه می اندازد…یعنی امام زمان شیعیان باعث اسارت انها خواهد شد و این منجی یهودی است کهانها را نیز رها خواهد ساخت ….اینکه گرگها اهن جمع میکنند هم قابل بحث است .فکر میکنم این فیلم بیشتر برای رساندن پیام به تمام فراماسونرها سرار دنیاو هماهنگ شدن انهاست .البته القاافکارشان در بین کودکان و جوانان و نوجوانان ….

0

پاسخ دهید


4 × = 4