جائی که عقاب پر بریزد!

نشست مشترک بن سلمان ولیعهد خام اندیش سعودی با آن عفریته بدکاره رجوی در پاریس مصداق ضیافت گرازهائی را می ماند که خنج کشانه، خونجوئی نوینی را کامجوئی می کنند.

اگر عاقلی در حلقه سفاهت ریاض باقیمانده به این سلمان بی مقدار بگوید:

جوانک! پیش از تو و بزرگ تر از تو «صدامکی» بود که همچون سفاهت امروز تو با آدمخواران رجوی بست تا خوش باورانه در فردائی نزدیک با آن هیولاها در تهران رقص شمشیر کنند!

سلمانک معصوم!

از مهترانت بپرس آن «صدام» اینک در کجای تعفن تاریخ دفن شده؟ و آن مسعودک آنک در کدام مزبله ای گور به گور شده!؟

بی مقدار!

ریسمان ظلم تان از کلفتی پاره می شود! اندازه نگهدار و شعور بورز و بفهم که:

جائی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد!؟

بن سلمان

ما ایرانیان از نسل سلمانیم. همان حواری خاص رسول الله که شیوه خوب جنگیدن را بلدیم.

آیا تو شیوه خوب مُردن را بلدی؟

بسم الله!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی – آمریکا

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


8 + 8 =