اشتباه کردید!

شبهه کلمه «اشتباه کردم» در سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای نهایتا با اطلاعیه منتشره از سوی نهاد منسوب به معظم له مرتفع شد و بالاخره پیرو اطلاعیه مزبور شان نزول آن «دو کلمه» ضمیر اشاره خود را یافت.
تنها نکته ای که مسئولین مزبور از پذیرش آن احتراز کردن «خاله خرسی شان» در این ابراز دوستی های هزینه زا بود و تعمدا در مورد این بخش ماجرا سکوت کردند.
محل نزاع آن است که شما بر اساس کدام حجت یا مصلحتی، خودسرانه دست به سانسور سخنان آیت الله خامنه ای می زنید با این تصور خام اندیشانه که ابراز «اشتباه کردم» از جانب رهبری تضعیف کننده اقتدار ایشان است تا اینک مجبور به صدور اطلاعیه توجیهی شوید!؟
اساسا چه لزومی داشت تا آن یک کلمه را سانسور کنید. اتفاقا ابراز آن یک کلمه از سوی رهبری بر صداقت ایشان می افزود و محبوبیت شان را تقویت می کرد.
غافلید وقتی مرحوم امام نیز صراحتا ابراز داشتند «در انتخاب برخی افراد و اتخاذ برخی تصمیم ها در ابتدای انقلاب اشتباه کردم» نه تنها ایشان تخفیف نشدند بلکه بر مظلومیت و محبوبیت ایشان افزوده شد.
مسئولین مربوطه با این خاله خرسه گری ها تنها از محل اعتبار رهبری هزینه می کنند و نهایتا نیز در بیانیه خود آن قدر صراحت ندارند تا مسئولیت آن بی مبالاتی و سانسور بی دلیل را بر عهده بگیرند و با تاسی به آیت الله خامنه ای بگویند:
اشتباه کردیم و سانسور آن یک کلمه نالازم بود!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

2+

پاسخ دهید


+ 1 = 10