از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ | قسمت دوم | دانلود

2020

در قسمت دوم به بررسی ابعاد طرح براندازی شوروی توسط آمریکا خواهیم پرداخت تا با استفاده از ریشه یابی تاریخی بتوانیو به مشابهت یابی در زمان حال دست پیدا کتیم چراکه ساموئل هانگتینتون در استراتژی که ارائه داده است گفته : باید همان بلایی را که سر شوروی آوردیم بر سر نظام اسلامی هم بیاوریم بررسی ابعاد پروژه ۲۰۲۰ نیازمند تحلیل و تبیین طرح برانداز شوروی می باشد.

 از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ _ قسمت دوم

23+

پاسخ دهید


2 × = 14