آتش بزنید | دانلود

آتش بزنید

کلیپ ویدویی آتش بزنید

با موضوع عاقبت گوساله سامری و قارون و نحوه برخورد با سامری ها و قارون های امروز

تهیه شده در واحد رسانه موسسه پژوهشی یاسین عصر

=======================

کانال رسمی موسسه پژوهشی یاسین عصر

=======================

لینـــــــــــــک دانلــــــــــــــــــــــــود

=======================

 

 

1+

پاسخ دهید


2 + 7 =